Om förskolan

Öppettider och barns vistelse

Förskolan har öppet måndag till fredag klockan 06.30 – 17.30 eller längre vid behov.

Förskoleavgiften betalas för tolv månader per år. Inskolningsperioden samt första månaden är avgiftsfri.

Avgiften bestäms utifrån barnets vistelsetider som ryms inom tre nivåer:

  • Nivå 1 = max 19 timmar/vecka
  • Nivå 2 = 20 – 29 timmar/vecka
  • Nivå 3 = 30 eller fler timmar/vecka

Verksamheten

På Sandrosen strävar vi efter att skapa en hållbar, trygg och demokratisk förskola. Här ser vi barnet som en jämbördig medlem i vårt samhälle och här har alla rätt att få uttrycka sig och vara delaktiga i en meningsskapande miljö.

På vår förskola skapar vi förutsättningar för att ge barnens lek de bästa villkoren och för att barnen ska få utveckla sin glädje och kunskap. Leken bidrar till att barnen möts i olika situationer och det ger barnen nya insikter. Leken är även ett sätt att dela olika erfarenheter och att bygga ny kunskap. Att leka utvecklar dessutom färdigheter, social kompetens och stärker självförtroendet.

Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens nyfikenhet och intresse. Vi ser till att lärande sker under hela dagen.

På Sandrosen får barnen en närhet till naturen och allt som kan upplevas där. Vi är utomhus varje dag oavsett väder. Vår gård inbjuder till mycket rörelse och lek och genom våra ekologiska odlingar kan vi följa odlingsprocessen och uppleva med alla våra sinnen.

Vår lärmiljö är föränderlig både inne och ute och anpassas efter behov och intresse. I vår verksamhet utgår vi från hela läroplanen under hela dagen. Detta synliggör vi med tydliga mål som är kopplade till dokumentation på våra väggar.

Vi deltar i Halmstads kommuns kulturliv genom till exempel Kottepromenaden och teaterföreställningar. Vi har även tillgång till bokbussen som kommer på besök till oss en gång i månaden.

Vi värnar om språket då barnen får uppleva olika textvärldar i vår vardag – både digitalt och analogt.

Föräldrarna är en viktig del i verksamheten och har genom kooperativet stor möjlighet att påverka.

Vi följer barnens utveckling både enskilt och i grupp genom den digitala plattformen Unikum. Där skriver personalen veckobrev och annan information till föräldrarna varje vecka.