Verksamheten

På Sandrosen strävar vi efter att skapa en hållbar, trygg och demokratisk förskola. Här ser vi barnet som en jämbördig medlem i vårt samhälle och här har alla rätt att få uttrycka sig och vara delaktiga i en meningsskapande miljö.

På vår förskola skapar vi förutsättningar för att ge barnens lek de bästa villkoren och för att barnen ska få utveckla sin glädje och kunskap.  Leken bidrar till att barnen möts i olika situationer och det ger barnen nya insikter. Leken är även ett sätt att dela olika erfarenheter och att bygga ny kunskap. Att leka utvecklar dessutom färdigheter, social kompetens och stärker självförtroendet.

Vi har ett tematiskt arbetssätt där vi arbetar i olika projekt, utifrån barnens intressen och behov. 

Vårt gemensamma tema ”Hållbar utveckling” är vårt förhållningssätt. Vår miljö är föränderlig både inne- och ute som anpassas efter behov och intresse. I vår verksamhet utgår vi från hela läroplanen under hela dagen. Detta synliggör vi med tydliga mål som är kopplade till dokumentation på våra väggar. Vi följer barnens utveckling både enskilt och i grupp genom den digitala plattformen Unikum. Där kan vårdnadshavaren även läsa veckobrev och annan information.

Här på Sandrosen får barnen många konkreta upplevelser av naturen och allt som kan upplevas där. Vi är utomhus varje dag oavsett väder. Vår gård inbjuder till mycket rörelse och lek och genom våra ekologiska odlingar kan vi följa odlingsprocessen och uppleva med alla våra sinnen.

Vi deltar i Halmstad kommuns kulturliv genom t.ex. Kottepromenaden och teaterföreställningar. Vi har även tillgång till bokbussen som kommer till oss en gång i månaden. Vi värnar om språket då barnen får uppleva olika textvärdar i vår vardag både digitalt och analogt.

Vårdnadshavarna är en viktig det i vår verksamhet. Där deras tankar är betydelsefulla för oss och utvecklingen av verksamheten. Under året sker  dessutom olika samverkansformer som t.ex. föräldramöten, luciafirande, drop in fika, grillkväll.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
(Bruntlandkommisionen 1987)